لغات پر جستجو در سال ۱۳۹۴

با توجه به استقبال بی نظیرشما کاربران عزیز، تعداد لغات جستجو شده در سال ۱۳۹۴ بیش از ۱۰۰,۰۰۰,۰۰۰ جستجو بیشتر نسبت به سال ١٣٩٣ بوده، که با وجود شما اين مهم هر ساله رو به افزايش خواهد بود.

مشاهده ادامه مطلب
۸ مطلب در ۵ گروه