«فست‌دیکشنری، حامیِ خيريه‌ی کودکان فرشته‌اند»
فروشگاه نیکوکاری

نیکوکاری

دوست نیکوکار؛
شما با خرید محصولات نیکوکاری، کلیه‌ی عواید حاصل از این فروش را به خیریه‌ی کودکان فرشته‌اند در راستای کمک به کودکان مناطق محروم اهدا خواهید کرد. (اطلاعات بیشتر)