«فست‌دیکشنری، حامیِ خيريه‌ی کودکان فرشته‌اند»
فروشگاه نیکوکاری

Everyday یا Every Day

جمعه ۶ دی ۱۳۹۸

تفاوت میان Everyday و Every Day چیست؟
کلمه‌ی "روزانه، روزمره (Everyday)" چیزهایی را که معمولی یا عادی (commonplace or ordinary) هستند را توصیف می‌کند و همچنین به سوال "چه نوعی؟ (what kind)" نیز پاسخ می‌دهد.
به عنوان مثال، در جمله‌ی زیر کلمه‌ی "روزمره (Everyday)" به شما می‌گوید که چه نوع لباسی بپوشید.

لباس های روزمره‌‌ات (روزانه) را بپوش.

Wear your everyday clothes.

عبارت "هر روز (Every day)" چیزی را که هر روزه اتفاق می‌افتد، نشان می‌دهد. همچنین به سوال "چه وقت؟ (when)" نیز پاسخ می‌دهد.
در جمله‌ی زیر، عبارت "هر روز (Every day)” به ما زمان پیاده روی او را می‌گوید.

او هر روز پیاده روی می‌کند.

He walks every day.

اگر بتوان عبارت "هر روز (Each day)” را در جمله جایگزین کرد، "هر روز (Every day)" انتخاب صحیحی است. برای مثال، جمله زیر نیز درست است:

او هر روز پیاده روی می‌کند.

He walks each day.

روزانه (Everyday) صفت است

در مثال "لباس های روزمره (everyday clothes)"، "روزمره (everyday)" لباس‌ها را (که اسم است) توصیف می‌کند. به طور مشابه‌ای، "شامی روزمره (everyday dinner)" یک شام معمولی (مثل پیتزا!) است. یک اسم تقریبا همیشه بعد از کلمه‌ی "روزمره/روزانه (everyday)" در یک جمله به کار می‌رود. تنها استثناء جایی است که اسم دارای صفات توصیفیِ دیگری است. به عنوان مثال، در جمله ی"او نمی‌توانست کفش‌های روزمره سیاه‌اش را پیدا کند. (She couldn’t find her everyday black shoes)" واژه‌ی "روزمره (everyday)" قبل از صفت "سیاه" آمده، اما هر دو اسم "کفش" را توصیف می‌کنند.

هر روز (Every day) عبارت قیدی است

از سویی دیگر، هر روز یک عبارت قیدی است که از صفت "هر (every)" و اسم "روز (day)" تشکیل شده است. قیدها افعال، صفات، یا سایر قیدها را توصیف کرده، اما نه اسم‌ها را. در جمله ی "سگ هر روز پرسه می‌زند (The dog roams every day)"، عبارت "هر روز (every day)"، فعل "پرسه زدن (roams)" را توصیف می‌کند، با بیان زمانی که اتفاق می‌افتد.

ترجمه شده از Dictionary.com

بازگشت به وبلاگ