Everyday یا Every Day

تاریخ انتشار: ۶ دی ۱۳۹۸

تاریخ به‌روزرسانی: ۲ اسفند ۱۴۰۱

تفاوت میان Everyday و Every Day چیست؟
صفت «Everyday» (روزانه، روزمره)، چیزهای را که معمولی و متداول هستند، توصیف می‌کند و به سؤال «What kind» (چه نوعی؟) پاسخ می‌دهد.
برای مثال:

لباس‌های روزمره‌ات را بپوش.

Wear your everyday clothes.

در این مثال، صفت «Everyday»، به شما می‌‌گوید چه نوع لباسی بپوشید.

عبارت قیدی «Every Day» (هرروز)، رویداد یا مسئله‌ای را که هرروز اتفاق می‌افتد، نشان می‌دهد و به سؤال «When» ( چه وقت؟) پاسخ می‌دهد.

او هرروز پیاده‌روی می‌کند.

He walks every day.

نکته: اگر بتوان عبارت «Each Day» (هرروز)، را در جمله جایگزین کرد، «Every Day» (هرروز)، انتخاب صحیحی است.

او هرروز پیاده‌روی می‌کند.

He walks each day.

صفت «Everyday» (روزمره، متداول، معمولی)

در مثال بالا، «Everyday» (صفت)، «clothes» (اسم) را توصیف می‌کند یا در عبارت «Everyday dinner»، به شام معمولی (مثل پیتزا) اشاره دارد.
صفت «Everyday»، تقریباً همیشه قبل از اسم در جمله می‌آید، تنها استثناء زمانی است که اسم صفت‌های توصیفی دیگری نیز داشته باشد.

برای‌مثال:

او نمی‌توانست کفش‌های روزمره‌ی سیاهش را پیدا کند.

She couldn’t find her everyday black shoes.

در این عبارت واژه‌ی روزمره (Everyday)، قبل از صفت سیاه آمده است و هر دو اسم «‌کفش» را توصیف می‌کنند.

عبارت قیدی «Every Day» (هرروز)

«Every Day» (هرروز)، عبارت قیدی است که از ترکیب صفت «Every» و اسم «Day» تشکیل شده است. قیدها فعل، صفت و سایر قیدها را توصیف می‌کند، نه اسم‌ها را.

برای مثال:

سگ هرروز پرسه می‌زند.

The dog roams every day.

در این جمله عبارت «every day» (هرروز)، فعل «roams» (پرسه‌زدن) را با بیان زمانی که اتفاق می‌افتد، توصیف می‌کند.

ترجمه شده از Dictionary.com

بازگشت به وبلاگ

مطالب دیگر بخش «نکات کاربردی»: