با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

لغات من

با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید.

مشاهده‌ی امکانات اشتراک حرفه‌ای

مشاهده‌ی لغات جست‌وجوشده‌ی نسخه‌ی قدیمی