با خرید اشتراک حرفه‌ای، می‌توانید پوشه‌ها و لغات ذخیره شده در بخش لغات من را در دیگر دستگاه‌های خود همگام‌سازی کنید

راهنما

راهنمای فعل های بی قاعده

در سایت فست دیکشنری با وارد کردن فعل‌های بی‌قاعده، می‌توان هر سه بخش فعل را با توضیحات آن‌ها مشاهده کنید؛ برای مثال با واردکردن کلمه‌ی see، زمان گذشته‌ی ساده، یعنی saw و شکل سوم، یعنی‌ seen را هم خواهید دید.

راهنمای فعل‌های بی‌قاعده

راهنمای تلفظ واژه ها

برای شنیدن تلفظ واژه‌های انگلیسی، پس از جست‌وجوی واژه‌ی موردنظر، گزینه‌های تلفظ (همان‌طور که در تصویر زیر می‌بینید) به نمایش درخواهند آمد که پس از فشردن و بارگذاری هریک، تلفظ آن واژه را می‌شنوید.
فست دیکشنری هردو تلفظ بریتانیایی و آمریکایی را با نماد پرچم آن کشور ارئه می‌دهد. (پرچم آمریکا در سمت چپ و پرچم بریتانیا در سمت راست)

راهنمای تلفظ واژه‌ها

تفاوت دیکشنری و مترجم متن چیست؟

مترجم متن با قابلیت تشخیص ترجمه‌ی درست از کلماتی که دارای معنی‌های مختلفی هستند، جمله و متن‌ را ترجمه می‌کند؛ درحالی‌که دیکشنری برای ترجمه‌ی یک واژه به‌کار می‌رود؛ برای مثال واژه‌ی شیر در فارسی معنی‌های مختلفی دارد که در دیکشنری آمده است؛ اما اگر واژه‌ی شیر در جمله به‌کار رود، معنی مشخصی خواهد داشت که مترجم متن فقط آن را نمایش می‌دهد.

راهنمای پاره های سخن

پاره‌های سخن (Part of speech) به شیوه‌ای از دسته بندی واژه‌ها گفته می‌شود که واژه‌ها را بر اساس نقشی که در متن ایفا می‌کنند طبقه بندی می‌کنند.

این لیست به فارسی و انگلیسی قابل مشاهده است.

اسم noun
اسم جمع plural noun
عبارت اسمی noun phrase
ضمیر pronoun
قید adverb
صفت adjective
صفت فعلی verb - use participle
فعل لازم intransitive verb
فعل متعدی transitive verb
فعل کمکی auxiliary verb
نهاد nominative
اصطلاح idiom
هم‌نشین collocation
فعل عبارتی phrasal verb
معرفه‌ی اسم determiner
پیش‌ معرفه predeterminer
مخفف abbreviation
عامیانه slang
عبارت اصطلاحی idiomatic phrase
عبارت فعلی verb phrase
حرف اضافه preposition
حرف ربط conjunction
حرف معرفه، حرف تعریف definite article
حرف نکره indefinite article
پیشوند prefix
پسوند suffix
صوت
(نوعی کلمه است که مفهوم جمله را دربردارد و حالات عاطفی را بیان می‌کند)
interjection
حرف ندا exclamation
سرواژه acronym
نماد symbol

راهنمای آواشناسی (IPA)

‌فونتیک‌ها (Phonetics) یا در زبان فارسی آواشناسی سیستمی برای نوشتن آوای اصوات است که در زبان گفتاری ایجاد می شود، تا با دیدن آن حتی اگر لغت را نشنیده باشید بتوانید آن را بخوانید.

یکی از رایج‌ترین الفبای آوایی بین المللی IPA است که "فست دیکشنری" نیز در بخش نمایش آوای اصوات کلمات انگلیسی از آن استفاده می‌کند و لیست این حروف برای آشنایی بیشتر شما همراه با مثال آن‌ها در زیر قرار گرفته است. (با کلیک بر روی هر کلمه می‌توانید تلفظ آن را نیز بشنوید)

Stress / تکیه
/ˈ/ و /ˌ/ در الفبای آوایی نشانه‌ی تکیه (Stress) است.
Vowels / حروف صدادار
/ɪ/
bit
,
it
,
big
,
finish
/e/
bed
/æ/
cat
,
apple
,
can
,
hat
/ɒ/
(British English) dog
/ʌ/
cut
,
up
,
mother
,
mud
/ʊ/
put
,
good
,
book
/ə/
about
/i/
happy
,
eat
,
see
,
need
/u/
actuality
,
food
,
soup
,
sue
/iː/
sheep
/ɑː/
father
/ɒː/
(American English) dog
/ɔː/
four
/uː/
boot
/ɜː/
bird
/eɪ/
make
,
aid
,
hate
,
day
/aɪ/
lie
,
I
,
ice
,
hide
/ɔɪ/
boy
,
oil
,
choice
,
toy
/əʊ/
(British English) note
/oʊ/
(American English) note
,
owe
,
road
,
below
/aʊ/
now
,
out
,
loud
,
how
/ɪə/
real
/eə/
(British English) hair
/ʊə/
(British English) pure
/iə/
peculiar
Consonants / حروف بی صدا
/p/
pen
,
put
,
apple
,
cup
/b/
back
,
boy
,
baby
,
rob
/t/
ten
,
top
,
cat
/d/
day
,
do
,
ladder
,
bed
/k/
key
,
can
,
speaker
,
stick
/g/
get
,
dog
/f/
fat
,
food
,
offer
,
safe
/v/
view
,
very
,
seven
,
love
/θ/
thing
,
thirsty
,
nothing
,
math
/ð/
then
,
this
,
mother
/s/
soon
,
sun
/z/
zero
,
zoo
,
easy
,
buzz
/ʃ/
ship
,
she
,
station
,
push
/ʒ/
pleasure
,
measure
,
television
,
beige
/h/
hot
,
happy
,
ahead
/x/
loch
/tʃ/
cheer
,
church
,
watch
,
nature
,
witch
/dʒ/
jump
,
budget
,
age
/m/
sum
,
make
,
summer
,
time
/n/
sun
,
no
,
dinner
,
thin
/ŋ/
sung
,
singer
,
long
/w/
wet
,
wear
,
away
/l/
let
,
follow
,
still
/r/
red
,
run
,
marry
,
far
,
store
/j/
yet

راهنمای آواشناسی (فارسی)

‌فونتیک‌ها (Phonetics) یا در زبان فارسی آوا شناسی سیستمی برای نوشتن آوای اصوات است که در زبان گفتاری ایجاد می شود، تا با دیدن آن حتی اگر لغت را نشنیده باشید بتوانید آن را بخوانید.

کلمات انگلیسی در سایت "فست دیکشنری" از یکی از رایج‌ترین الفبای آوایی بین المللی IPA برای نمایش آوای اصوات استفاده می‌کند که در بخش راهنمای آواشناسی (IPA) قابل دسترس است.
همچنین برای نمایش آوای اصوات فارسی از نشانه‌های آوایی اختصاصی "فست دیکشنری" استفاده می‌کند که می‌توانید لیست آن‌ها را همراه با مثال در زیر مشاهده کنید.

Phonetics symbol / نشانه‌ی آوایی
Sample words / واژه‌های نمونه
Farsi symbol / نشانه‌ی فارسی
/a/
اَثَـر (asar)، بَـرده (barde)
/ اَ /
/e/
اِسم (esm)، کِسِـل (kesel)
/ اِ /
/o/
گُـرگ (gorg)، اُردک (ordak)
/ اُ /
/aa/
آب (aab)، آزاد (aazaad)
/ آ /
/oo/
نـور (noor)، درون (daroon)
/ او /
/i/
ســیــب (sib)
/ اﻳ /
/õ/
اورنگ (õrang)، حــوض(hõz)
/ اُ / (حالت کشیده)
/oy/
شهر خــوی (shahre khoy)
/ اُو /
/yoo/
یوزپلنگ (yoozpalang)
/ یو /
/b/
بــابــا (baabaa)
/ ب /
/d/
داد (daad)
/ د /
/f/
فـردا (fardaa)، دف (daf)
/ ف /
/g/
اگـر (agar)، گـل (gol)
/ گ /
/h/
حــامی (haami)، هــمزه (hamze)
/ ح - هـ /
/j/
جـواب (javaab)، ارج (arj)
/ ج /
/k/
اکــبر (akbar)، کــامل (kaamel)
/ ک /
/l/
الــوار (alvaar)، لــازم (laazem)
/ ل /
/m/
مــادر (maadar)، رام (raam)
/ م /
/n/
نــان (naanنــیاز (niyaaz)
/ ن /
/p/
پــدر (pedar)، توپ (toop)
/ پ /
/r/
راه (raah)، پیـر (pir)
/ ر /
/s/
ســاحر (saaher)، صــامت (saamet)، ثــابت (saabet)
/ س - ص - ث /
/t/
تــار (taar)، طــناب (tanaab)
/ ت - ط /
/v/
وطن (vatan)، ناو (naav)
/ و /
/y/
یــابو (yaaboo)، دی (dey)
/ ی /
/z/
زن (zan)، ضــامن (zaamen)، ظــاهر (zaaher)
/ ز - ذ - ض - ظ /
/ch/
چــشم (cheshm)، گــچ (gach)
/ چ /
/sh/
شــهر (shahr)، کــش (kesh)
/ ش /
/zh/
اژدر (azhdar)، ژاله (zhaale)
/ ژ /
/gh/
وقــت (vaght)، غــم (gham)
/ ق -غ /
/kh/
خــراب (kharaab)، آخــر (aakhar)
/ خ /
/'/
مســئــله (mas'ale)، ســعــدی (sa'di)
/ همزه - ع /
consonant doubling (gemination)
سیـّـار (sayyaar)
/ تشدید ( ّ ) /