راهنمای آواشناسی (فارسی)

‌فونتیک‌ها (Phonetics) یا در زبان فارسی آوا شناسی سیستمی برای نوشتن آوای اصوات است که در زبان گفتاری ایجاد می شود، تا با دیدن آن حتی اگر لغت را نشنیده باشید بتوانید آن را بخوانید.

کلمات انگلیسی در سایت "فست دیکشنری" از یکی از رایج‌ترین الفبای آوایی بین المللی IPA برای نمایش آوای اصوات استفاده می‌کند که در بخش راهنمای آواشناسی (IPA) قابل دسترس است.
همچنین برای نمایش آوای اصوات فارسی از نشانه‌های آوایی اختصاصی "فست دیکشنری" استفاده می‌کند که می‌توانید لیست آن‌ها را همراه با مثال در زیر مشاهده کنید.

چاپ
Phonetics symbol / نشانه‌ی آوایی
Sample words / واژه‌های نمونه
Farsi symbol / نشانه‌ی فارسی
/a/
اَثَـر (asar)، بَـرده (barde)
/ اَ /
/e/
اِسم (esm)، کِسِـل (kesel)
/ اِ /
/o/
گُـرگ (gorg)، اُردک (ordak)
/ اُ /
/aa/
آب (aab)، آزاد (aazaad)
/ آ /
/oo/
نـور (noor)، درون (daroon)
/ او /
/i/
ســیــب (sib)
/ اﻳ /
/õ/
اورنگ (õrang)، حــوض(hõz)
/ اُ / (حالت کشیده)
/oy/
شهر خــوی (shahre khoy)
/ اُو /
/yoo/
یوزپلنگ (yoozpalang)
/ یو /
/b/
بــابــا (baabaa)
/ ب /
/d/
داد (daad)
/ د /
/f/
فـردا (fardaa)، دف (daf)
/ ف /
/g/
اگـر (agar)، گـل (gol)
/ گ /
/h/
حــامی (haami)، هــمزه (hamze)
/ ح - هـ /
/j/
جـواب (javaab)، ارج (arj)
/ ج /
/k/
اکــبر (akbar)، کــامل (kaamel)
/ ک /
/l/
الــوار (alvaar)، لــازم (laazem)
/ ل /
/m/
مــادر (maadar)، رام (raam)
/ م /
/n/
نــان (naanنــیاز (niyaaz)
/ ن /
/p/
پــدر (pedar)، توپ (toop)
/ پ /
/r/
راه (raah)، پیـر (pir)
/ ر /
/s/
ســاحر (saaher)، صــامت (saamet)، ثــابت (saabet)
/ س - ص - ث /
/t/
تــار (taar)، طــناب (tanaab)
/ ت - ط /
/v/
وطن (vatan)، ناو (naav)
/ و /
/y/
یــابو (yaaboo)، دی (dey)
/ ی /
/z/
زن (zan)، ضــامن (zaamen)، ظــاهر (zaaher)
/ ز - ذ - ض - ظ /
/ch/
چــشم (cheshm)، گــچ (gach)
/ چ /
/sh/
شــهر (shahr)، کــش (kesh)
/ ش /
/zh/
اژدر (azhdar)، ژاله (zhaale)
/ ژ /
/gh/
وقــت (vaght)، غــم (gham)
/ ق -غ /
/kh/
خــراب (kharaab)، آخــر (aakhar)
/ خ /
/'/
مســئــله (mas'ale)، ســعــدی (sa'di)
/ همزه - ع /
consonant doubling (gemination)
سیـّـار (sayyaar)
/ تشدید ( ّ ) /