«مفتخریم که از لوگوی جدید فست‌دیکشنری رونمایی کنیم»
مشاهده لوگوی جدید

راهنمای آواشناسی (IPA)

‌فونتیک‌ها (Phonetics) یا در زبان فارسی آواشناسی سیستمی برای نوشتن آوای اصوات است که در زبان گفتاری ایجاد می شود، تا با دیدن آن حتی اگر لغت را نشنیده باشید بتوانید آن را بخوانید.

یکی از رایج‌ترین الفبای آوایی بین المللی IPA است که "فست‌دیکشنری" نیز در بخش نمایش آوای اصوات کلمات انگلیسی از آن استفاده می‌کند و لیست این حروف جهت آشنایی بیشتر شما همراه با مثال آن‌ها در زیر قرار گرفته است. (با کلیک بر روی هر کلمه می‌توانید تلفظ آن را نیز بشنوید)

چاپ
Stress / تکیه
/ˈ/ و /ˌ/ در الفبای آوایی نشانه‌ی تکیه (Stress) می‌باشد.
Vowels / حروف صدادار
/ɪ/
bit
,
it
,
big
,
finish
/e/
bed
/æ/
cat
,
apple
,
can
,
hat
/ɒ/
(British English) dog
/ʌ/
cut
,
up
,
mother
,
mud
/ʊ/
put
,
good
,
book
/ə/
about
/i/
happy
,
eat
,
see
,
need
/u/
actuality
,
food
,
soup
,
sue
/iː/
sheep
/ɑː/
father
/ɒː/
(American English) dog
/ɔː/
four
/uː/
boot
/ɜː/
bird
/eɪ/
make
,
aid
,
hate
,
day
/aɪ/
lie
,
I
,
ice
,
hide
/ɔɪ/
boy
,
oil
,
choice
,
toy
/əʊ/
(British English) note
/oʊ/
(American English) note
,
owe
,
road
,
below
/aʊ/
now
,
out
,
loud
,
how
/ɪə/
real
/eə/
(British English) hair
/ʊə/
(British English) pure
/iə/
peculiar
Consonants / حروف بی صدا
/p/
pen
,
put
,
apple
,
cup
/b/
back
,
boy
,
baby
,
rob
/t/
ten
,
top
,
cat
/d/
day
,
do
,
ladder
,
bed
/k/
key
,
can
,
speaker
,
stick
/g/
get
,
dog
/f/
fat
,
food
,
offer
,
safe
/v/
view
,
very
,
seven
,
love
/θ/
thing
,
thirsty
,
nothing
,
math
/ð/
then
,
this
,
mother
/s/
soon
,
sun
/z/
zero
,
zoo
,
easy
,
buzz
/ʃ/
ship
,
she
,
station
,
push
/ʒ/
pleasure
,
measure
,
television
,
beige
/h/
hot
,
happy
,
ahead
/x/
loch
/tʃ/
cheer
,
church
,
watch
,
nature
,
witch
/dʒ/
jump
,
budget
,
age
/m/
sum
,
make
,
summer
,
time
/n/
sun
,
no
,
dinner
,
thin
/ŋ/
sung
,
singer
,
long
/w/
wet
,
wear
,
away
/l/
let
,
follow
,
still
/r/
red
,
run
,
marry
,
far
,
store
/j/
yet