راهنمای آواشناسی (IPA)

‌فونتیک‌ها (Phonetics) یا در زبان فارسی آواشناسی سیستمی برای نوشتن آوای اصوات است که در زبان گفتاری ایجاد می شود، تا با دیدن آن حتی اگر لغت را نشنیده باشید بتوانید آن را بخوانید.

یکی از رایج‌ترین الفبای آوایی بین المللی IPA است که "فست‌دیکشنری" نیز در بخش نمایش آوای اصوات کلمات انگلیسی از آن استفاده می‌کند و لیست این حروف جهت آشنایی بیشتر شما همراه با مثال آن‌ها در زیر قرار گرفته است. (با کلیک بر روی هر کلمه می‌توانید تلفظ آن را نیز بشنوید)

چاپ
Stress / تکیه
/ˈ/ و /ˌ/ در الفبای آوایی نشانه‌ی تکیه (Stress) می‌باشد.
Foreign Sounds / صداهای بیگانه
/a/ (French) ami
/ə/ (French) oeuvre
/œ/ (French) oeuvre
/r/ (French) au revoir, (Yiddish) rebbe
/ü/ (French) tu, (German) über
/x/ (Scottish) loch, (German) ach or ich
حروف صداداری که از بینی ادا می‌شوند
Sample Nasalized Vowels
/ɛ̃/ (French) bien
/ɑ̃/ (French) croissant
/ɔ̃/ (French) bon
/œ̃/ (French) parfum
/ĩ/ (Portuguese) Prīncipe
/ɪ̃/ (Portuguese) linguiça
Vowels / حروف صدادار
/æ/
apple
,
can
,
hat
/eɪ/
aid
,
hate
,
day
/ɑ/
arm
,
father
,
aha
/ɛər/
air
,
careful
,
wear
/ɔ/
all
,
or
,
talk
,
lost
,
saw
/aʊər/
hour
/ɛ/
ever
,
head
,
get
/i/
eat
,
see
,
need
/ɪər/
ear
,
hero
,
beer
/ər/
teacher
,
afterward
,
murderer
/ɜr/
early
,
bird
,
stirring
/ɪ/
it
,
big
,
finish
/aɪ/
I
,
ice
,
hide
,
deny
/aɪər/
fire
,
tired
/ɒ/
odd
,
hot
,
waffle
/oʊ/
owe
,
road
,
below
/u/
ooze
,
food
,
soup
,
sue
/ʊ/
good
,
book
,
put
/ɔɪ/
oil
,
choice
,
toy
/aʊ/
out
,
loud
,
how
/ʌ/
up
,
mother
,
mud
/ə/
about
,
animal
,
problem
,
circus
Consonants / حروف بی صدا
/b/
boy
,
baby
,
rob
/d/
do
,
ladder
,
bed
/dʒ/
jump
,
budget
,
age
/f/
food
,
offer
,
safe
/g/
get
,
bigger
,
dog
/h/
happy
,
ahead
/k/
can
,
speaker
,
stick
/l/
let
,
follow
,
still
/m/
make
,
summer
,
time
/n/
no
,
dinner
,
thin
/ŋ/
singer
,
think
,
long
/p/
put
,
apple
,
cup
/r/
run
,
marry
,
far
,
store
/s/
sit
,
city
,
passing
,
face
/ʃ/
she
,
station
,
push
/t/
top
,
better
,
cat
/t͡ʃ/
church
,
watch
,
nature
,
witch
/θ/
thirsty
,
nothing
,
math
/ð/
this
,
mother
,
breathe
/v/
very
,
seven
,
love
/w/
wear
,
away
/ʰw/
where
,
somewhat
/y/
yes
,
onion
/z/
zoo
,
easy
,
buzz
/ʒ/
measure
,
television
,
beige