راهنمای آواشناسی (IPA)

‌فونتیک‌ها (Phonetics) یا در زبان فارسی آواشناسی سیستمی برای نوشتن آوای اصوات است که در زبان گفتاری ایجاد می شود، تا با دیدن آن حتی اگر لغت را نشنیده باشید بتوانید آن را بخوانید.

یکی از رایج‌ترین الفبای آوایی بین المللی IPA است که "فست دیکشنری" نیز در بخش نمایش آوای اصوات کلمات انگلیسی از آن استفاده می‌کند و لیست این حروف برای آشنایی بیشتر شما همراه با مثال آن‌ها در زیر قرار گرفته است. (با کلیک بر روی هر کلمه می‌توانید تلفظ آن را نیز بشنوید)

چاپ
Stress / تکیه
/ˈ/ و /ˌ/ در الفبای آوایی نشانه‌ی تکیه (Stress) است.
Vowels / حروف صدادار
/ɪ/
bit
,
it
,
big
,
finish
/e/
bed
/æ/
cat
,
apple
,
can
,
hat
/ɒ/
(British English) dog
/ʌ/
cut
,
up
,
mother
,
mud
/ʊ/
put
,
good
,
book
/ə/
about
/i/
happy
,
eat
,
see
,
need
/u/
actuality
,
food
,
soup
,
sue
/iː/
sheep
/ɑː/
father
/ɒː/
(American English) dog
/ɔː/
four
/uː/
boot
/ɜː/
bird
/eɪ/
make
,
aid
,
hate
,
day
/aɪ/
lie
,
I
,
ice
,
hide
/ɔɪ/
boy
,
oil
,
choice
,
toy
/əʊ/
(British English) note
/oʊ/
(American English) note
,
owe
,
road
,
below
/aʊ/
now
,
out
,
loud
,
how
/ɪə/
real
/eə/
(British English) hair
/ʊə/
(British English) pure
/iə/
peculiar
Consonants / حروف بی صدا
/p/
pen
,
put
,
apple
,
cup
/b/
back
,
boy
,
baby
,
rob
/t/
ten
,
top
,
cat
/d/
day
,
do
,
ladder
,
bed
/k/
key
,
can
,
speaker
,
stick
/g/
get
,
dog
/f/
fat
,
food
,
offer
,
safe
/v/
view
,
very
,
seven
,
love
/θ/
thing
,
thirsty
,
nothing
,
math
/ð/
then
,
this
,
mother
/s/
soon
,
sun
/z/
zero
,
zoo
,
easy
,
buzz
/ʃ/
ship
,
she
,
station
,
push
/ʒ/
pleasure
,
measure
,
television
,
beige
/h/
hot
,
happy
,
ahead
/x/
loch
/tʃ/
cheer
,
church
,
watch
,
nature
,
witch
/dʒ/
jump
,
budget
,
age
/m/
sum
,
make
,
summer
,
time
/n/
sun
,
no
,
dinner
,
thin
/ŋ/
sung
,
singer
,
long
/w/
wet
,
wear
,
away
/l/
let
,
follow
,
still
/r/
red
,
run
,
marry
,
far
,
store
/j/
yet