«فست‌دیکشنری، حامیِ خيريه‌ی کودکان فرشته‌اند»
فروشگاه نیکوکاری

راهنمای پاره‌های سخن

پاره‌های سخن (Part of speech) به شیوه‌ای از دسته بندی واژه‌ها گفته می‌شود که واژه‌ها را بر اساس نقشی که در متن ایفا می‌کنند طبقه بندی می‌کنند.

این لیست به فارسی و انگلیسی قابل مشاهده می‌باشد.

چاپ
اسم Noun
اسم جمع Plural noun
عبارت اسمی Noun phrase
ضمیر Pronoun
قید Adverb
صفت Adjective
صفت فعلی Verb - use participle
فعل لازم Intransitive verb
فعل متعدی Transitive verb
فعل کمکی Auxiliary verb
نهاد Nominative
اصطلاح Idiom
هم‌نشین Collocation
فعل عبارتی Phrasal verb
معرفه‌ی اسم Determiner
پیش‌ معرفه Predeterminer
مخفف Abbreviation
حرف اضافه Preposition
حرف ربط Conjunction
حرف ندا Interjection
حرف معرفه، حرف تعریف Definite article
حرف نکره Indefinite Article
پیشوند Prefix
پسوند Suffix