«فست‌دیکشنری، حامیِ خيريه‌ی کودکان فرشته‌اند»
فروشگاه نیکوکاری

راهنمای پاره‌های سخن

پاره‌های سخن (Part of speech) به شیوه‌ای از دسته بندی واژه‌ها گفته می‌شود که واژه‌ها را بر اساس نقشی که در متن ایفا می‌کنند طبقه بندی می‌کنند.

این لیست به فارسی و انگلیسی قابل مشاهده می‌باشد.

چاپ
اسم Noun
اسم جمع Plural noun
ضمیر Pronoun
صفت Adjective
قید Adverb
فعل لازم Intransitive verb
فعل متعدی Transitive verb
فعل کمکی Auxiliary verb
صفت موصولی Relative adjective
قید موصولی Relative adverb
ضمیر موصولی Relative pronoun
حرف اضافه Preposition
حرف ربط Conjunction
حرف صدادار Interjection
حرف تعریف Article
پیشوند Prefix
پسوند Suffix