معنی انعطاف

  • en'etaaf
  • inflection, inclination

دیکشنری دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary