معنی برای

  • baraaye
  • for, for the sake of, for the purpose of

دیکشنری دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary