صداقت به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • راستگویی
 • فونتیک فارسی

  sedaaghat
 • اسم
  truthfulness, truth, honesty, verity, frankness, candor, loyalty, candidness, principle, integrity, openness, troth, sincerity, credibility, fidelity, earnestness, probity, artlessness, genuineness, straightforwardness, plain dealing, rectitude
  • - من به صداقت او اطمینان دارم.

  • - I believe in his honesty.
  • - با آنکه با او موافق نبودم از صداقت او خوشم آمد.

  • - Even though I didn't agree with him, I liked his candor.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد صداقت

لغات نزدیک صداقت

پیشنهاد و بهبود معانی