ماشین پلیس به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • ماشین مخصوص ماموران پلیس
 • فونتیک فارسی

  maashine polis
 • اسم
  police car, patrol car, squad car
  • - آنان امیدوار بودند که ماشین پلیس را که در تعقیب آن‌ها بود، پشت سر بگذارند.

  • - They were hoping to distance the police car that was chasing them.
  • - پلیسی لباس شخصی با آرامش از ماشین پلیس پیاده شد و از جاده به سمت آن‌ها رفت.

  • - A plain clothes policeman got leisurely out of the panda car and walked across the road to them.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

پیشنهاد و بهبود معانی