مقدس به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • پارسا، منزه
 • فونتیک فارسی

  moghaddas
 • صفت
  holy, consecrated, sacred, inviolate, saint, pious, divine, spiritual, blessed, sacrosanct, hallowed, saintly
  • - نام مقدس او را ستایش می‌کنیم.

  • - We bless his holy name.
  • - در این مکان مقدس

  • - in this blessed ground
  • - خون سربازان ما این سرزمین را مقدس کرده است.

  • - This ground has been hallowed by the blood of our soldiers.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد مقدس

پیشنهاد و بهبود معانی