معنی مواد

  • mavaad[d]
  • materials, articles, products

دیکشنری دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary