پاسخ ندادن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • عامیانه - در بازپرسی و غیره
  • stonewall
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پاسخ ندادن

پیشنهاد و بهبود معانی