پنجره به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • دریچه
 • فونتیک فارسی

  panjare
 • اسم
  window
  • - از پنجره به من نگاه می‌کرد.

  • - He was looking at me through the window.
  • - عزیزم پنجره را باز کن و کنارم بنشین.

  • - Open the window, baby, and come sit by me.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد پنجره

پیشنهاد و بهبود معانی