چشم پوشی کردن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • چشم پوشیدن
 • فونتیک فارسی

  cheshmpooshi kardan
 • فعل لازم
  to forbear, to give up, to relinquish, to overlook, to connive at, to condone, to renounce, to tolerate, to blink, to waive, to abnegate, to disregard, to excuse
  • - معلم باید از رفتار اخلالگر بعضی از دانش‌آموزان در کلاس چشم‌پوشی می‌کرد.

  • - The teacher had to forbear the disruptive behavior of some students in the classroom.
  • - از جزئیات کوچک چشم‌پوشی نکن.

  • - Don't overlook the small details.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد چشم پوشی کردن

لغات نزدیک چشم پوشی کردن

پیشنهاد و بهبود معانی