پیش رس به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • فونتیک فارسی

    pishre(a)s
  • precocious, first fruits, prematurely
  • هوش و عقل
  • forward
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد پیش رس

لغات نزدیک پیش رس

پیشنهاد و بهبود معانی