کس شعر به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • یاوه، حرف توخالی
 • فونتیک فارسی

  kos she'r
 • اسم
  ناپسند cock and bull story, ballocks, nonsense, malarkey
  • - کس‌شعر او درمورد سه بار برنده شدن لاتاری در یک ماه را باور نکردم.

  • - I didn't believe his cock and bull story about winning the lottery three times in one month.
  • - باورم نمی‌شود که او انتظار دارد کس‌شعرش درمورد زندگی‌اش را باور کنیم.

  • - I can't believe he expects us to believe that cock and bull story about his life.
  • - وقتت رو برای گوش کردن به کس‌شعرش هدر نده.

  • - Don't waste your time listening to his cock and bull story.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کس شعر

پیشنهاد و بهبود معانی