Jupiter

ˈdʒuːpət̬ər ˈdʒuːpət̬ər ˈdʒuːpɪtə
آخرین به‌روزرسانی:
  • Noun
    (ستاره‌شناسی) مشتری، برجیس
  • Noun
    (اساطیر روم) ژوپیتر
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک jupiter

پیشنهاد و بهبود معانی