معنی استادانه

  • ostaadaane
  • skilfully, [ad.] workmanlike

دیکشنری و مترجم متن دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary and translator