معنی بندی

  • bandi
  • laced
  • prisoner, captive

دیکشنری دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary