معنی دادن

  • daadan
  • to give He gave it to me.
  • to pay

دیکشنری و مترجم متن دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary and translator