غرولند کردن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
  • fuss, gripe, grizzle, murmur, mutter
  • عامیانه crab, kick, bellyache

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)