غریبه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • ناشناس، بیگانه
 • فونتیک فارسی

  gharibe
 • اسم
  stranger, outsider, foreigner, unknown, unidentified, out-of-towner, alien, unfamiliar
  • - او دختر خود را به نامزدی مرد غریبه درآورد.

  • - He betrothed his daughter to the stranger.
  • - برای آن زن کاملاً غریبه بود.

  • - He was an entire stranger to her.
  • - آن غریبه نگاه سردی به ما کرد.

  • - The stranger gave us an icy look.
 • چیز غزیب
 • فونتیک فارسی

  gharibe
 • اسم
  oddity, strange thing
  • - یکی از غرایب عالم وجود

  • - one of the oddities of the world of existence
  • - در آن سفر غرایب زیادی را به چشم خود دیدم

  • - in that trip, I saw a lot of strange things with my own eyes

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد غریبه