Pool معنی

 • American English phonetic: ˈpuːl
 • British English phonetic: puːl
 • (Noun) استخرِ (شنا)
 • (Noun) برکه، آبگیر، حوضچه، (مجازی) حوض، دریا
  • - a pool of blood
  • - دریایی از خون
 • (Noun) (در رودخانه) جای گود، آبگیر، تالاب، بَرم
 • (Noun) (در قمار) بانک، پولِ وسط، کاسه
 • (Noun) صندوق مشترک، سرمایه‌ی مشترک، دارایی مشترک، (صفت‌گونه) مشترک، جمعی، عمومی
  • - a pool of cars
  • - مجموعه‌ی اتومبیل‌های مشترک
 • (Noun) گروه، تیم، اکیپ
  • - a pool of experienced scientists
  • - یک گروه ازدانشمندان پر تجربه
 • (Noun) (میانِ تولیدکنندگان) ائتلاف
 • (Noun) (در آمریکا) بیلیارد
  • - play pool
  • - بیلیارد بازی کردن
 • (Noun) (در جمع) شرط بندی فوتبال
  • - do the pools
  • - در فوتبال شرط‌بندی کردن
  • - have a win on the pools
  • - تو شرط‌بندی فوتبال بردن
 • (Verb - transitive) (مجازی) روی هم گذاشتن، یک کاسه کردن
  • - they have pooled their money to buy a bus
  • - آنها پول‌های خود را روی‌هم گذاشته‌اند که یک اتوبوس بخرند

دیکشنری دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary