معنی حل

  • hal[l]
  • dissolving, melting, solution

دیکشنری دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary