معنی درج

  • darj
  • insertion
  • jewel-box, casket

دیکشنری دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary