معنی شوق

  • shõgh
  • strong desire, great interest, enthusiasm, delight, pleasure

دیکشنری و مترجم متن دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary and translator