مستقل به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • خودگردان، آزاد، مختار
 • فونتیک فارسی

  mostaghel(l)
 • صفت
  independent, self-ruling, self-sufficient, self-governing, free-standing, autonomous, separated, sovereign, allodial, free
  • - کشور مستقل

  • - an independent country
  • - او می‌خواهد از والدینش مستقل باشد.

  • - She wants to be independent of her parents.
  • - او زن مستقلی است که می‌تواند از خودش مراقبت کند.

  • - She's an independent woman who can take care of herself.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد مستقل

پیشنهاد و بهبود معانی