مکتوب به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • نامه
 • فونتیک فارسی

  maktoob
 • اسم
  ادبی letter, written material, epistle, correspondence
  • - بیستمین مکتوب آن اندیشمند را خواندم.

  • - I read that thinker's twentieth epistle.
  • - پروفسور دانشجویان را به خواندن مکتوب جیمز مکلف کرد.

  • - The professor assigned the students to read the epistle of James.
 • نوشته‌شده
 • فونتیک فارسی

  maktoob
 • صفت
  written, inscribed, put down
  • - گزارش مکتوب شامل تمامی جزئیات ضروری بود.

  • - The written report contained all the necessary details.
  • - امتحان مکتوب سخت اما منصفانه بود.

  • - The written exam was challenging but fair.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد مکتوب

لغات نزدیک مکتوب

پیشنهاد و بهبود معانی