پا به ماه به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • نه‌ماهه باردار
 • فونتیک فارسی

  paabemaah
 • صفت
  nine months pregnant, about to give birth
  • - پزشک باعجله اتاق زایمان را برای زن پابه‌ماه آماده کرد.

  • - The doctor hurriedly prepared the delivery room for the woman who was about to give birth.
  • - پزشک به زن پابه‌ماه توصیه کرد از هرگونه فعالیت شدید اجتناب کند.

  • - The doctor advised the nine months pregnant woman to avoid any strenuous activities.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پا به ماه

پیشنهاد و بهبود معانی