پوستر به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • دیوارکوب
 • فونتیک فارسی

  poster
 • اسم
  poster, still, placard, bill, print
  • - به دیوار پوستر چسباندن

  • - to paste a wall with posters
  • - لطفاً پوستر نچسبانید.

  • - Please stick no bills.
  • - نیمی از پوستر را از دیوار جر داده بودند.

  • - They had ripped half of the poster off the wall.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پوستر

پیشنهاد و بهبود معانی