معنی ذخیره

  • zakhire
  • reserve, store(s)

دیکشنری دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary