معنی شیمیایی

  • shim[i]yaay(')i
  • chemical

دیکشنری دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary