معمولی به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • رایج، عادی
 • فونتیک فارسی

  ma'mooli
 • صفت
  ordinary, usual, commonplace, standard, regulation, stock, common, wonted, accustomed, mediocre, natural, indifferent, plain, unspectacular, mundane, workaday, middling, routine, regular, normal, everyday, garden-variety, run-of-the-mill
  • - مسائل معمولی زندگی در یک شهر بزرگ

  • - the everyday problems of living in a big town
  • - شاعری معمولی

  • - a garden-variety poet
  • - سرماخوردگی معمولی

  • - the common cold
  • - تلفظ معمولی

  • - normal pronunciation
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد معمولی

لغات نزدیک معمولی

پیشنهاد و بهبود معانی