معنی عادی

  • aadi
  • addicted, accustomed
  • ordinary, usual

دیکشنری دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary