پرحرف به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • حراف، وراج
 • فونتیک فارسی

  porharf
 • صفت
  talkative, talky, garrulous, long-winded, prolix, chatterer, loquacious, chatterbox, gabby, voluble, chatty, mouthy
  • - اینقدر پرحرف نباش.

  • - Don't be so talkative.
  • - کودک پرحرف همیشه مشتاق بود داستان بگوید.

  • - The talkative child was always eager to tell stories.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد پرحرف

پیشنهاد و بهبود معانی