کوچولو به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • (عامیانه) کوچک، دارای ابعاد یا حجم کم
 • فونتیک فارسی

  koochooloo
 • صفت
  small, little, wee, tiny, diminutive, weeny
  • - یک پارک کوچولو

  • - a vest-pocket park
  • - نوزاد کوچولو

  • - a tiny baby
 • دارای مقدار کم
 • فونتیک فارسی

  koochooloo
 • صفت
  little, meager, of a small amount
  • - یک کوچولو دانش

  • - A little knowledge
  • - درآمد کوچولو

  • - meager income
 • عامیانه - زبان کودکانه
 • itty-bitty
 • عامیانه teeny-weeny, weeny
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک کوچولو

پیشنهاد و بهبود معانی