یاسمن به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • سمن، یاسمین
 • فونتیک فارسی

  yaasaman
 • اسم
  jasmine, jessamine
  • - شبه یاسمن

  • - false Jasmine
  • - یاسمن زرد

  • - yellow jasmine
  • - گل یاسمن هوا را عطرآگین می‌کند

  • - Jasmine flowers scent the air
 • نام زن
 • فونتیک فارسی

  yaasaman
 • اسم خاص
  female proper noun, Yasaman
  • - یاسمن بعد از مرگ مادرش بیشتر از همیشه به خاله‌اش وابسته شد

  • - After her mother's death, Yasaman clung to her aunt more than ever
  • - یاسمن اصلا تغییر نکرده بود

  • - Yasaman had not changed a whit

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد یاسمن