Give The Boot

آخرین به‌روزرسانی:
  • Idiom
    اخراج کردن، با تیپا بیرون کردن
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک give the boot

پیشنهاد و بهبود معانی