Laugh In (or Up) One's Sleeve

آخرین به‌روزرسانی:
  • Idiom
    مخفیانه خندیدن، در دل خود خندیدن، خنده‌ی درونی کردن
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک laugh in (or up) one's sleeve

پیشنهاد و بهبود معانی