Play Catch-up (ball)

آخرین به‌روزرسانی:
  • Idiom
    (آمریکا - در مسابقات) کوشیدن برای رسیدن به یا جلو زدن از حریف
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک play catch-up (ball)

پیشنهاد و بهبود معانی