معنی از

  • az
  • since, than, out of, ex, belonging to, on account of, due tofrom, of

دیکشنری دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary