معنی شرح

  • sharh
  • description, exposition, explanation, recital, account, statementreport, details

دیکشنری و مترجم متن دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary and translator