معنی عمر

  • amr
  • [Omar:the second successor of the Propbet]
  • [fictitious name]
  • life(time)

دیکشنری دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary