محقق به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • مسلم، قطعی
 • فونتیک فارسی

  mohaghghagh
 • صفت
  certain, definite, ascertained, positive, verified, unquestionable, sure, proven, assured, bound, incontrovertible, incontestable
  • - موفقیت او محقق است.

  • - His success is sure.
  • - ما باید از رویکردی محقق برای حل این مشکل استفاده کنیم.

  • - We need to use a proven approach to solving this problem.
 • پژوهشگر
 • فونتیک فارسی

  mohaghghegh
 • اسم
  researcher, investigator (of truth), inquirer, academic, student, scholar
  • - محقق یافته‌هایشان را در کنفرانس ارائه داد.

  • - The researcher presented their findings at the conference.
  • - محقق سال‌های زیادی را صرف بررسی تمدن باستان کرد.

  • - The researcher spent years investigating the history of the ancient civilization.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد محقق

لغات نزدیک محقق

پیشنهاد و بهبود معانی