معنی درست

  • dorost
  • correct, right, upright, honest, proper, sound, whole, correctlyproperly, just,

دیکشنری و مترجم متن دو زبانه انگلیسی به فارسی و فارسی به انگلیسی

English to Persian/Farsi and Persian/Farsi to English dictionary and translator