پسر خاله به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • پسر خواهر مادر
 • فونتیک فارسی

  pesar khaale
 • اسم
  cousin, maternal cousin
  • - پسر خاله‌ام آخر هفته‌ی بعد به دیدنمان می‌آید.

  • - My cousin is coming to visit us next weekend.
  • - من و پسر خاله‌ام وقتی بچه بودیم با هم بازی می‌کردیم.

  • - My cousin and I used to play together when we were kids.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

لغات نزدیک پسر خاله

پیشنهاد و بهبود معانی