کبیر به انگلیسی

آخرین به‌روزرسانی:
 • بزرگ
 • فونتیک فارسی

  kabir
 • صفت
  great
  • - بریتانیای کبیر از مستعمره‌های خود جدا شد.

  • - Great Britain disjointed from her colonies.
  • - شاه‌عباس کبیر

  • - Shah Abbas, the Great
 • دارای سن قانونی
 • فونتیک فارسی

  kabir
 • صفت
  adult, of legal age, of age
  • - فیل کبیر

  • - the adult elephant
  • - کاندیدای کبیر باتجربه‌ترین فرد گروه بود.

  • - The of age candidate was the most experienced in the group.
پیشنهاد و بهبود معانی

تبلیغات (تبلیغات را حذف کنید)

مترادف و متضاد کبیر

لغات نزدیک کبیر

پیشنهاد و بهبود معانی